Algemeen:
De praktijk “Mijn manier van leren” is opgericht door Eke Loonstra, gevestigd te Vrouwenparochie en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 81091001.

Toepasselijkheid:
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle facturen en overeenkomsten van, of met “Mijn manier van leren” en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. De opdrachtgever vult te allen tijde een intakeformulier in, waarin hij/ zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Zodra deze ingevuld is, gaat de cliënt akkoord met de algemene voorwaarden.

Bedrijfsomschrijving:
“Mijn manier van leren” richt zich op coaching en op het begeleiden van kinderen en volwassenen.

Definities:
1. Opdrachtnemer: praktijk “Mijn manier van leren”.
2. Opdrachtgever: De wederpartij van de opdrachtnemer, te weten de cliënt.
3. Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten en goederen.
4. Kosten: De vergoeding c.q. het lesgeld dat de cliënt aan “Mijn manier van leren” verschuldigd is voor het begeleidingstraject.

Begeleiding kinderen tot en met 16 jaar:
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien mogelijk van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/ haar toestemming voor geeft. Hij/ zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de begeleiding of anderszins, hij/ zij de consequenties daarvan op zich neemt. “Mijn manier van leren” kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
“Mijn manier van leren” bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. “Mijn manier van leren” zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een coach/ begeleider verwacht mag worden.

Uitvoering van de overeenkomst:
1. De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.

Vertrouwelijkheid/ geheimhouding:
Alle informatie die tijdens de begeleiding besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden.
Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
Opdrachtnemer is geen gesprekpartner van derden. Dit betekent dat er geen overleg met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaatsvindt. Zonodig ondersteunt de opdrachtnemer u en uw kind in het voorbereiden van gesprekken met derden.

Tarieven en werkwijze:
De tarieven en werkwijze staan vermeld op de website van “Mijn manier van leren”.

Bruikleen:
1. Alle door de opdrachtnemer uitgeleende goederen/materialen, daaronder eventueel mede begrepen kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, klappers, tekeningen, enz., blijven (intellectueel) eigendom van de opdrachtnemer, deze zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door cliënt/ opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden worden gebracht of aan derden ter beschikking worden gesteld.
2. Voor de in bruikleen genomen materialen door de opdrachtgever wordt een borg gevraagd. Hiervoor wordt door beide partijen een bruikleen overeenkomst getekend. De borg wordt voorafgaand aan de begeleiding betaald en indien de goederen in optimaal bruikbare staat geretourneerd worden, wordt de borg weer uitbetaald.
3. Opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de uitgeleende goederen en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de opdrachtnemer voor het einde van de begeleiding. In geval van beschadigingen toegebracht door cliënt, opdrachtgever, heeft “Mijn manier van leren” het recht de borg te houden.

Werkwijze voor het geven van een opdracht:
1. De opdrachtgever neemt telefonisch (tel.: 06-52226829) of per e-mail (info@mijnmaniervanleren.com) contact op.
2. Van opdrachtnemer ontvangt de cliënt per mail een intakeformulier om in te vullen voorafgaande aan de eventuele verdere begeleiding.
3. Nadat het intakeformulier is bekeken door opdrachtnemer, neemt de opdrachtnemer contact op met de cliënt. Er wordt dan een afspraak gemaakt.

Verhindering/ afspraak verzetten:
Wil een cliënt de afspraak verzetten, dan kan dat tot uiterlijk 24 uur van te voren worden doorgegeven. Indien bij verhindering de deelname aan de begeleiding tenminste 24 uur van tevoren wordt doorgegeven, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht en wordt er een alternatieve datum geboden.
Bij het afzeggen/ verzetten binnen de 24 uur, berekent “Mijn manier van leren” het normale tarief.
Afzegging van een afspraak, dient altijd per e-mail of telefonisch gedaan te worden (tel.: 06-52226829 of via info@mijnmaniervanleren.com).

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst:
1. De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/ of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomen.
2. Voorts is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de ouders onmiddellijk opeisbaar.
4. Indien een cliënt de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub g van dit artikel, tot 14 dagen voor aanvang van de begeleiding of onderzoek, zonder opgaaf van reden doen door middel van aangetekend schrijven of e-mail aan het adres van “Mijn manier van leren” te Vrouwenparochie. De opdrachtgever is dan geen kosten verschuldigd van de begeleiding of het onderzoek, echter worden er wel 45 euro administratie en annuleringskosten in rekening gebracht. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 14 dagen voor aanvang van de begeleiding of onderzoek tot stand gekomen, dan is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.
5. Indien een cliënt de overeenkomst wil ontbinden, kan deze met inachtneming van het bepaalde sub g van dit artikel, tot 7 dagen voor aanvang van de begeleiding of onderzoek, zonder opgaaf van reden doen door middel van aangetekend schrijven of e-mail aan het adres van “Mijn manier van leren” te Vrouwenparochie. De cliënt is dan 50%  van de kosten van de betreffende begeleiding of onderzoek verschuldigd, met een minimum van 90 euro voor administratie en annuleringskosten. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 7 dagen voor aanvang van de begeleiding of onderzoek tot stand gekomen, dan is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.
6. Indien de cliënt de overeenkomst wil ontbinden, binnen 7 dagen voor aanvang van de begeleiding of onderzoek, of nadat de begeleiding of het onderzoek reeds is begonnen, kan dat met inachtneming van het bepaalde sub g van dit artikel, doen door middel van een aangetekend schrijven of e-mail aan het adres van “ Mijn manier van leren” te Vrouwenparochie. De cliënt is dan 100% van de kosten van het desbetreffende onderzoek of begeleiding verschuldigd.
7. Na ontbinding op grond van het bepaalde in dit artikel d, e en f maakt “Mijn manier van leren” binnen twee weken het resterende bedrag (gemaakte kosten) over naar de opdrachtgever of brengt de gemaakte kosten in rekening welke binnen twee weken betaald dienen te worden.
8. Indien de opdrachtgever door omstandigheden hem betreffende, waartoe te rekenen, maar niet daartoe beperkt, op medische gronden, niet in staat is de (gehele) begeleiding te volgen, is dat voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Overige rechten en plichten van de cliënt:
Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de cliënt verplicht:
1. Tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de begeleiding. Is de cliënt later aanwezig dan wordt er wel op de eindtijd gestopt;
2. De voor de begeleiding benodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door “Mijn manier van leren” ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben.
3. Zich gedurende de begeleiding correct te gedragen en anderen cliënten niet te hinderen.
4. Melding te maken van de aanwezigheid van een ziekte of aandoening (hoeft niet plaats te vinden met de vermelding van de aard van de aandoening), die gevaar kan opleveren voor de trainer of de andere cliënten.

Overige rechten en plichten van “Mijn manier van leren”:
1. “Mijn manier van leren” bepaalt de plaats en tijd waarop de begeleiding wordt gegeven. “Mijn manier van leren” is bevoegd de plaats en tijd te wijzigen. “Mijn manier van leren” zal van deze bevoegdheid niet zonder redelijke gronden gebruik maken.
2. “Mijn manier van leren” is bevoegd om een cliënt (tijdelijk) de toegang c.q. deelname aan van de begeleiding te ontzeggen indien:
3. De cliënt zich niet overeenkomstig het bepaalde artikel “Overige rechten en plichten van de cliënt” gedraagt.
3. Er sprake is van ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de trainer of de andere dingen.

Toepasselijkheid recht en geschillen (wetgeving):
1. Op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing kan zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Klachtenregeling: klachten voorafgaand, tijdens of na de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk worden gemeld aan opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren. Samen kunnen we dan kijken naar een mogelijke oplossing. Op grond van een klacht zal “Mijn manier van leren” passende maatregelen nemen en de wijze van afhandelen doornemen en indien gewenst ook met u als indiener van de klacht. Lukt het niet het conflict op te lossen dan kan juridische conflictbemiddeling (mediation) ingeschakeld worden. De mediator is geregistreerd in het NMI register. De kosten daarvan worden door beide partijen voor een gelijk deel gedragen.
3. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen. De kosten hiervan zijn voor partijen zelf en zullen nooit worden gedeeld.
4. Aansprakelijkheid is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag in een kwestie, mocht blijken dat er sprake is van aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid:
Bij lichamelijke en/ of psychische klachten, dient altijd eerst een arts, specialist of psycholoog te worden geraadpleegd. Er wordt geen medisch advies gegeven, en er worden geen diagnoses gesteld. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, lichamelijke en/of emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever, al dan niet in overleg met opdrachtnemer heeft genomen. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de begeleiding als de periode daarna.
Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, veilig thuis).
Dit wordt altijd eerst met u besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Vindplaats en wijzigingen voorwaarden:
Deze voorwaarden zijn geplaatst op https://mijnmaniervanleren.com. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de eigenaar van “Mijn manier van leren”, Eke Loonstra

Namens “Mijn manier van leren”:
Eke Loonstra
Vrouwbuurtstermolen 14
9077 SW Vrouwenparochie
Tel.: 06-52226829
E-mail: info@mijnmaniervanleren.com
Website: https://www.mijnmaniervanleren.com