Praktijk “Mijn manier van leren”, gevestigd te Vrouwbuurtstermolen 14, 9077 SW Vrouwenparochie, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Praktijk“Mijn manier van leren”
AdresVrouwbuurtstermolen 14
Postcode9077 SW
WoonplaatsVrouwenparochie
Telefoon    06-52226829
E-mailinfo@mijnmaniervanleren.com
Website      https://www.mijnmaniervanleren.com
KvK81091001

Eke Loonstra is de Functionaris Gegevensbescherming van praktijk “Mijn manier van leren”. Zij is te bereiken via info@mijnmaniervanleren.com.

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Als behandelaar van uw kind leg ik een dossier aan van uw kind. De gegevens in dit dossier zullen bestaan uit:
* Gegevens die u mij voorafgaand aan de behandeling van uw kind heeft gestuurd per e-mail en/of zoals u heeft
ingevuld op het intakeformulier.
* Aantekeningen over de gezondheidstoestand van uw kind, zijn of haar welbevinden, de hulpvraag en de
resultaten van en ervaringen met eerder genoten behandelingen.
* De grote lijnen van de sessies zullen vermeld worden: Wat hebben we gedaan (welke behandelvorm/ welke
techniek), waarom (het behandeldoel), wat is het resultaat en wat vindt het kind van deze manier van werken. Er
wordt geen uitgebreid dossier bijgehouden. Dit in verband met de verscherpte regels met betrekking tot
bescherming van de persoonsgegevens (de AVG).

“Mijn manier van leren” vraagt u om vooraf een intakeformulier in te vullen.
Hierin wordt gevraagd om de onderstaande gegevens:
* Roepnaam
* Achternaam
* Geslacht
* Geboortedatum
* Nationaliteit
* Adres
* Postcode
* Woonplaats
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* Soort onderwijs
* Groep
* Sport/ hobby
* Gebruikt uw kind medicijnen? Zo ja, welke en waarvoor?
* Gegevens van het gezin en de gezinssamenstelling (zie intakeformulier)
* Probleemgebieden van het kind (zie intakeformulier)
* Waar loopt uw kind op school tegenaan ten aanzien van de probleemgebieden en wat is uw hulpvraag?
* Heeft uw kind een ingrijpende gebeurtenis/ trauma zoals echtscheiding van de ouders, ziekte binnen het gezin,
een overlijden, een verhuizing of een andere gebeurtenis met veel impact meegemaakt? Zo ja, welke en
wanneer?
* Heeft er hulpverlening plaatsgevonden? Zo ja, door wie, waar, wanneer en wat was het resultaat?
* Doel
* Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, via telefonisch contact of
tijdens de begeleiding.

Praktijk: “Mijn manier van leren” verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens over uw kind zelf aan mij verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:
* Gezondheid
* Gegevens van personen jonger dan 16 jaar verstrekt door ouders over de hulpvraag van het kind of tiener.

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij er toestemming is van u als ouders of voogd.
Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad u als ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van uw kind(eren), om zo te voorkomen dat er gegevens over kind(eren) verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met info@mijnmaniervanleren.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik de persoonsgegevens verwerk:
Praktijk “Mijn manier van leren” verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
* Voor het uitvoeren van een op uw hulpvraag afgestemde begeleiding of mogelijke doorverwijzing.
* Voor het afhandelen van uw betaling.
* Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren.
Daarbij doe ik mijn uiterste best om de privacy van u en uw kind te waarborgen.
Ik beloof:
* Zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke en medische gegevens van u en uw kind.
* Ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot u en uw kind zijn/ haar gegevens.
* Dat ik van praktijk “Mijn manier van leren” als enige toegang heb tot de gegevens in u/ uw kind zijn dossier.
* Dat ik van praktijk “Mijn manier van leren” mij ga houden aan ons beroepsgeheim (wettelijke
geheimhoudingsplicht).

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
Praktijk “Mijn manier van leren” bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Praktijk “Mijn manier van leren” hanteert de wettelijke bewaartermijnen.
Consultgegevens (medische gegevens) worden 15 jaar bewaard en de belastinggegevens 7 jaar.
Alle opgegeven gegevens blijven bewaard zodat cliënt nog een beroep kan doen op vervolgacties.
Wanneer deelnemer of cliënt dit verzoekt, worden de gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens:
Praktijk “Mijn manier van leren” verstrekt geen informatie aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Ik ben geen gesprekpartner van derden. Dit betekent dat er geen overleg met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaatsvindt. Zo nodig ondersteun ik u en uw kind in het voorbereiden van gesprekken met derden.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Praktijk “Mijn manier van leren” blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:
Praktijk “ Mijn manier van leren” gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door praktijk “Mijn manier van leren”.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mijnmaniervanleren.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek.

Praktijk “Mijn manier van leren” wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
Praktijk “Mijn manier van leren” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mijnmaniervanleren.com.